Prosjektoversikt av ny fylkesvei mellom Rugtvedt og Surtebogen

Oppdragsgiver: Telemark Fylkeskommune
Sted: Bamble
Kontraktsverdi: 400 mill
Kontraktsignering: Kontraktsignering
Anleggsperiode: November 2023 – Juni 2026

«Gassveien» sikrer trygghet for alle trafikanter

Telemark fylkeskommune har kontrahert Hæhre Entreprenør AS for totalentreprisen ny fylkesvei FV 353 Rugtvedt – Surtebogen i Bamble i Telemark. «gassveien» har vært i planene i 50 år og skal bidra til å redusere ulykker, sikre god kontakt mellom E18 og industrien, og etablere et sammenhengende gang- og sykkelvegnett.

Dagens strekningen har dårlig standard, er utsatt for ulykker og har dårlig framkommelighet for tunge kjøretøy og mangler tilbud for myke trafikanter. Når den nye riksveien står klar vil dette det sikre bedre fremkommelighet for tunge kjøretøy og myke trafikanter. En tryggere vei for alle.

Den nye fylkesveien FV 353 vil bli 3,9 km lang. Arbeidet omfatter sprenging/masseforflytning, vegbygging, konstruksjoner samt VA og elektro. På strekningen vil det være 9 konstruksjoner; 5 bruer, 3 kulverter og 1 støttemur .I prosjektet skal det i tillegg legges ny hovedvannledning for Bamble kommune. Hæhre er totalentreprenør og prosjekteringen utføres av Multiconsult.

Prosjektet har hovedkontor på Frier Vest i Bamble i tilknytning Frier Vest prosjektet, der vi deler både kontorrigg og boligrigg. Sammen med oss i prosjektet har vi søsterselskapene våre Isachsen Anlegg AS og Contur AS fra Infra Group.

Prosjektleder: Wolfgang Mysliwietz
Ass. Prosjektleder: Kristian Kleve-Ruud

Adresse prosjektkontor:
Hæhre Entreprenør AS – Gassveien
Asdalstrand 171
3962 Stathelle