Samfunnsansvar og bærekraft

Hæhres Forretningsetiske prinsipper og deltakelse i UN Global Compact

Hæhres visjoner og verdigrunnlag er styrende for vår måte å opptre på i samfunnet. Vi har etiske prinsipper som beskriver den grunnleggende forpliktelsen til å opptre på en ansvarlig måte og i samsvar med norske lover og regler. Det forventes at våre underentreprenører, innleide og andre samarbeidspartnere følger disse, og gjennom kontrakt stiller vi krav til leverandørleddet om å respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. I Hæhre støtter vi oss til globale anerkjente initiativer og konvensjoner, herunder OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og ILOs åtte kjernekonvensjoner for anstendig arbeidsliv. Vi har vært deltakende i FN-initiativet UN Global Compact siden 2016, og det betyr at vi hvert år rapporterer innen initiativets 10 prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Åpenhetsloven

Vårt samfunnsansvar omfatter arbeid for et seriøst arbeidsliv med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som en del av Infra Group jobber vi i tråd med konsernets retningslinjer og gjeldende lovverk, herunder Åpenhetsloven. Mer om dette finner du på Infra Groups hjemmesider.

Her finner du vår redegjørelse etter åpenhetsloven juli-desember 2022.

Bærekraftrapport

Hæhre har utviklet bærekraftrapporter i flere år. Formålet med bærekraftrapporten er å gi interessenter som berøres av Hæhre Entreprenørs anleggsvirksomhet informasjon om hvordan bedriften arbeider med bærekraft og oppfølging av samfunnsansvar i prosjekter. Rapporten presenterer de vesentligste områdene innen bærekraft hvor Hæhre har stor påvirkningskraft. Bærekraftrapporten for 2022 kan du lese her:

Bærekraftrapport Hæhre Entreprenør AS 2022

Se tidligere bærekraftrapporter her.

Ansvarlig ledelse

Styret har overordnet ansvar for strategi og forvaltning av bedriften. Ledergruppen med daglig leder har overordnet ansvar for å iverksette styrets strategi, utvikling og operativ ledelse. Daglig leder har ansvar for at innholdet i Hæhres strategi for bærekraft og samfunnsansvar følges opp, etterleves og integreres i bedriftens arbeid.

Se vår mangfold- og likestillingsredegjørelse for 2023.

Styringssystem

Styringssystemet er bygd opp for å styre og følge opp alle aktiviteter og prosesser for å kunne levere prosjekter i henhold til krav og forventninger. Det gjennomføres systematiske interne og eksterne revisjoner for å sikre at styringssystemet fungerer hensiktsmessig både internt, hos underentreprenører og innleie.  Styringssystemet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø, ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ISO 37001:2016 Antikorrupsjon. Styringssystemet er basert på ISO 31000 Risikostyring, ISO 26000 Samfunnsansvar og ISO 39001 Trafikksikkerhet.

Se våre ISO-sertifiseringer her.

Se vår policy for klima og miljø her.

 Verdiskapning i lokalmiljø

Hæhre er en betydelig aktør i lokalsamfunnet rundt våre prosjekter. Det er viktig for oss at prosjektene blir en integrert del av lokalsamfunnet og at vi bidrar til økt verdiskapning og økonomisk utvikling ved blant annet lokal sysselsetting, lokale innkjøp, infrastruktur og sponsing av lokale foreninger og idrettsarrangement.

Hæhre har komplekse prosjekter som bygger på involvering og tverrfaglig samarbeid mellom medarbeidere, byggherre, rådgivere, kontraktsledd og andre i lokalsamfunnet som blant annet grunneiere, tredjepart og lokale myndigheter.

Les mer om våre prosjekter her

Påvirkninger i lokalsamfunnet og tiltak

Flere prosjekter drives i nærheten til eksisterende vegnett, bebyggelse, skoler, etablerte turområder og ferdselsområder for tredjepart. Anleggene planlegges og tilrettelegges for å ta hensyn til alle parters sikkerhet og behov gjennom blant annet tilpassede fremdriftsplaner, faseplaner, arbeidsvarslingsplaner og planer for oppfølging av støy, støv og rystelser. Skilting og informasjonstiltak gjennomføres for at alle trafikanter og myke trafikanter skal ferdes trygt gjennom våre anleggsområder. I samarbeid med byggherren gjennomføres blant annet informasjonsmøter, nabomøter og skolebesøk der tredjepart kan stille spørsmål ved driften av anlegget og prosjektets påvirkning og utvikling.

Jenter i Anlegg

Som en del av HI Entreprenører er vi med i det nyopprettede initiativet Jenter i Anlegg, et kvinnenettverk for alle kvinner i Hæhre, Isachsen og Contur. Formålet er å sikre en møteplass på tvers av selskaper, fag og avdelinger og gi kvinner en mulighet for å nettverke med hverandre. Det skal være et sted for bred kunnskapsdeling, hvor tiltak for å beholde og rekruttere kvinner i bransjen deles og implementeres.

Skoleprosjektet – et unikt prosjekt for ungdom

Hæhre Entreprenør AS med Albert Kristian Hæhre i spissen har alltid hatt fokus på de som av ulike årsaker faller ut av «systemet». Resultatet ble Skoleprosjektet som startet opp i august 2016 og er inne i sitt fjerde år.  Skoleprosjektet er et yrkesrettet opplæringstilbud og arbeidspraksis for ungdom engasjert henholdsvis fra Buskerud videregåendeskole og Modum ungdomsskole, i tillegg til arbeidsledig ungdom via NAV. Skoleprosjektet foregår i hovedsakelig i Vikersund hoppanlegg. Målet er å få ungdom som ikke passer inn i det tradisjonelle skolesystemet i jobb. Prosjektet er et viktig tiltak for rekruttering til bransjen. Ungdommene går inn i et opplæringsløp som skal ende med et fagbrev etter endt læretid.

Skoleprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hæhre Entreprenør AS, Buskerud Fylkeskommune (fra 1.1.20 Viken fylkeskommune), Modum ungdomsskole, Buskerud videregående skole, NAV Modum, Ung Invest og Varp Entreprenør AS samt flere aktører fra den private næringen i Buskerud Fylkeskommune (fra 1.1.20 Viken fylkeskommune).

Oppdragsgiver:  Stiftelsen Vikersund Hoppsenter AS
Sted: Vikersund
Periode: Løpende

Filmen under viser flere av de som har vært deltakere og som nå er i fast jobb.